Kimya tez hazırlama aşamasında yüksek lisans ve doktora için tez hazırlama kimya tez yazdırma danışmanlığı, tezsiz yüksek lisans bitirme projesi hazırlama, literatür araştırması desteği, SPSS analiz, istatiksel analiz çalışmaları yapılmaktadır. Tez Ofisi olarak kimya tez konuları ve proje konuları belirleme çalışması da yapıyoruz. Kimya Bölümü Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya, İnorganik kimya, Fiziksel, Polimer Kimyası ve Teorik Kimya gibi anabilim dallarından oluşmaktadır.

Kimya yüksek lisans ve kimya doktora programlarında yüksek lisans seminer, yüksek lisans tez, ileri fizikokimya, uygulamalı matematik, organik bileşiklerin ayırma ve saflandırılmasında kromatografik yöntemler, enzimatik analiz yöntemleri, enzim bilimi, termal analiz yöntemleri, adsorpsiyon, yüzey alanı ve gözeneklilik, kemometri, makroalg biyokimyası ve biyoteknolojisi, elektrokimyasal olgular, mikroalg kültürü, glikobiyolojide temel ilkeler, alkaloit kimyası, metabolik regülasyon, analitik kimyada aletli teknikler alanındaki yenilikler, protein saflaştırma yöntemleri, organik bileşiklerin yapısal analizlerinde spektroskopik yöntemler, ileri organik kimya yüksek lisans tezi hazırlama, tez yazdırma, doktora tezi yazdırma, ileri anorganik kimya, elektroforez ve uygulamaları, iletken polimerler, analitik kimyada örnek hazırlama teknikleri, yaygın ve tandem kütle spektrometri teknikleri ve uygulamaları, serbest radikal kimyası, biyosüreç mühendisliğinin temelleri, enzim teknoloji, metabolik dismutasyon, hücre membranları, endüstriyel tuzların üretimi, organik tepkime mekanizmaları, anorganik ve organometalik sistemlerde tepkime mekanizmaları, analitik kimyada ayırma yöntemleri, bitkilerde oksidatif stres, biyolojik membranların yapı ve fonksiyonları, temel su analiz teknikleri ve iyon kromatografisi yaklaşımı, toksikolojiye biyokimyasal bakış, antifouling biyosit ve boyalar, biyoanorganik kimya, organik boyalar ve pigmentler, afinite kromatografisi, elektriğe duyarlı moleküller, polimerleşme yöntemleri, organometalik bileşikler, spektroskopik analiz yöntemleri, numerik ve yaklaşık yöntemler, heterosiklik bileşenler tez yazan yerler, örnek tezler, tez örnekleri, tez konuları organik bileşiklerin stereokimyası, nmr spektroskopisi, gaz kromatografi ve hplc’deki gelişmeler gibi dersler verilmekte ve bu tez konuları için tez yazım danışmanlığı yapılmaktadır.

Kimya doktora ve yüksek lisans programlarında eser metaller ve analizleri, kataliz, anorganik ve organometalik bileşiklerin sentez ve yapısal analizleri, analitik kimyada tlc uygulamaları, elektro ve elektroanalitik kimyada deneysel yöntemler, biyoinformatik, kimyada optik sensörler, bitki biyokimyası, analitik kimyada fluoresans spektroskopisi, immobilize enzim, hücre ve organeller, biyoanalitik kimya, kimyasal sensörler ve uygulamaları, endüstriyel kimyasalların toksik etkileri ve ilgili güvenlik kuralları, endüstriyel kimyasalların toksik etkileri ve ilgi kurallar, polimerizasyon kinetiği, heterojen kataliz, ileri kimyasal proses endüstrileri, bor ve silisyum kimyası, analitik kimyada elektrokimyasal süreçler, radyoanalitik kimya doktora tezi hazırlama, yüksek lisans tez yazım, tez merkezleri karbon hidratlar, doğal bileşiklerin yapısal analiz teknikleri, fermentasyon teknolojisi, enzim aktivite regulasyonu, membran reseptörleri ve oluşum sistemleri, organik sentez tasarımı, oksidatif stres ve sinyal iletimi, kütle spektroskopisi, ksenobiyotikler ve metabolik etkileri, metaller ve mikrobiyal yaşam, mikro ve nanoboyutta iletken polimerler, organik tepkimeler ve fotokimya, organogeçiş metal komplekslerinin fotokimyasal ve katalitik etkinlikleri, biyokimyada radikaller gibi konularda tez hazırlama, tez yazdırma, tez yazılır ve tez yazan yerler olarak doktora tezi hazırlama ve yüksek lisans tezi yazım desteği verilmektedir. Kimya yüksek lisans ve doktora programları için bizden yardım ve danışmanlık alabilirsiniz.

 

Kimya Tez Hazırlama